ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΨΕΩΣ


ΜΕΤΑΛΛΙKO ΙΚΡΙΩΜΑ ΟΨΕΩΣ 1090 ΜΕ U


No. Περιγραφή
1 Πλαίσιο 2,00μ Χ 1,09μ
2 Πλαίσιο 1,50μ Χ 1,09μ
3 Πλαίσιο αρχής 1,00μ Χ 1,09μ
4 Πλαίσιο τερματικό 1,00μ Χ 1,09μ
5 Πλαίσιο πεζοδιαδρόμου 2,20μ Χ 1,50μ

No. Περιγραφή
6 Μεταλλικό δάπεδο
0,32μ Χ 3,07-3,00μ
0,32μ Χ 2,57-2,50μ
0,32μ Χ 2,07-2,00μ
0,32μ Χ 1,57-1,50μ
0,32μ Χ 1,20μ
0,32μ Χ 1,09μ
0,32μ Χ 0,73μ
7 Προστατευτική πλάτη ασφαλείας
0,43μ Χ 3,07-3,00μ
0,43μ Χ 2,57-2,50μ
0,43μ Χ 2,07-2,00μ
0,43μ Χ 1,57-1,50μ
0,43μ Χ 1,20μ

No. Περιγραφή
8 Μονός σωλήνας προστασίας
3,07-3,00μ
2,57-2,50μ
2,07-2,00μ
1,57-1,50μ
1,20μ
1,09μ
0,73μ
Πτυσσόμενος σωλήνας προστασίας 1,50-2,27μ
9 Θωράκιο
3,07-3,00μ
2,57-2,50μ
2,07-2,00μ
1,57-1,50μ
1,20μ
1,09μ
0,73μ

No. Περιγραφή
10 Βίδα «κάτω» με πλάκα
0,70μ
1,00μ
11 Σπαστή βίδα «κάτω» με πλάκα
0,70μ
1,00μ
12 Πλατφόρμα με σκάλα
0,60 Χ 3,07-3,00μ
0,60 Χ 2,57-2,50μ
0,60 Χ 2,07-2,00μ
13 Σκάλα πλατφόρμας
14 Διαγώνιο ενισχυτικό για άνοιγμα
3,00μ
2,50μ
2,00μ

No. Περιγραφή
15 Σκάλα πρόσβασης
0,63μ Χ 3,07-3,00μ
0,63μ Χ 2,57-2,50μ
16 Χειρολισθήρας σκάλας πρόσβασης
3,07-3,00μ
2,57-2,50μ
17 Κουπαστή ασφαλείας πλαισίου 1,09μ
18 Ορθοστάτης κουπαστής 1,05μ με μεσαίο κάτω
19 Ορθοστάτης κουπαστής 2,00μ με μεσαίο κάτω
20 Ορθοστάτης κουπαστής 1,05μ χωρίς μεσαίο κάτω

No. Περιγραφή
21 Βάση σκάλας και σκαλωσιάς
22 Πρόβολος για 3 δάπεδα
Πρόβολος για 2 δάπεδα χωρίς μονό σύνδεσμο
Πρόβολος για 2 δάπεδα με μονό σύνδεσμο
Πρόβολος για 1 δάπεδο χωρίς μονό σύνδεσμο
Πρόβολος για 1 δάπεδο με μονό σύνδεσμο
Πρόβολος για κρεμαστό ικρίωμα 1,09m
23 Προστατευτικός πρόβολος ασφαλείας (σκάφη)

No. Περιγραφή
24 Δικτυωτό
0,50μ Χ 7,71μ
0,50μ Χ 7,50μ
0,50μ Χ 6,14μ
0,50μ Χ 6,00μ
0,50μ Χ 5,14μ
0,50μ Χ 5,00μ
25 Δικτυωτό
0,60μ Χ 7,71μ
0,60μ Χ 7,50μ
0,60μ Χ 6,14μ
0,60μ Χ 6,00μ
0,60μ Χ 5,14μ
0,60μ Χ 5,00μ

No. Περιγραφή
26 Μεταλλικό στοιχείο για γέφυρες
3,07-3,00μ
2,57-2,50μ
27 Μονός σύνδεσμος με πείρο για θωράκιο
28 Ασφάλεια για σύνδεσμο προέκτασης
29 Σωλήνας στήριξης με άγκιστρο
2,00μ
1,50μ
1,00μ
0,50μ
30 Κρίκος στήριξης με πλαστικό βύσμα (FISCHER)