ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΨΕΩΣ


ΜΕΤΑΛΛΙKO ΙΚΡΙΩΜΑ ΟΨΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡΟΖΕΤΑΣ


No. Περιγραφή
1 Ορθοστάτης 4,00μ
2 Ορθοστάτης 3,50μ
3 Ορθοστάτης 3,00μ
4 Ορθοστάτης 2,50μ
5 Ορθοστάτης 2,00μ
6 Ορθοστάτης 1,50μ
7 Ορθοστάτης 1,00μ
8 Ορθοστάτης 0,50μ
9 Βάση ροζέτας

No. Περιγραφή
10 Διαμήκες
3,07-3,00μ
2,57-2,50μ
2,07-2,00μ
1,57-1,50μ
1,20μ
1,09μ
0,73μ
11 Διαγώνιο
για 3,00-3,07μ άνοιγμα
για 2,50-2,57μ άνοιγμα
για 2,00-2,07μ άνοιγμα
για 1,50-1,57μ άνοιγμα
για 1,09μ άνοιγμα
για 0,73μ άνοιγμα

No. Περιγραφή
12 Εγκάρσιο
0,73μ
13 Εγκάρσιο
1,09μ
1,20μ
14 Εγκάρσιο για γέφυρες
1,57-1,50μ
2,07-2,00μ
2,57-2,50μ
3,07-3,00μ

No. Περιγραφή
15 Μεταλλικό δάπεδο
0,30μ Χ 3,00-3,07μ
0,30μ Χ 2,50-2,57μ
0,30μ Χ 2,00-2,07μ
0,30μ Χ 1,50-1,57μ
0,30μ Χ 1,20μ
0,30μ Χ 1,09μ
0,30μ Χ 0,73μ
16 Δικτυωτό
0,50μ Χ 6,14μ
0,50μ Χ 6,00μ
0,50μ Χ 5,14μ
0,50μ Χ 5,00μ

No. Περιγραφή
17 Θωράκιο
3,07-3,00μ
2,57-2,50μ
2,07-2,00μ
1,57-1,50μ
1,20μ
1,09μ
0,73μ

No. Περιγραφή
18 Βίδα «κάτω» με πλάκα
0,70μ, 1,00μ
19 Σπαστή βίδα «κάτω» με πλάκα
0,70μ, 1,00μ
20 Πλατφόρμα με σκάλα
0,60μ Χ 3,07-3,00μ
0,60μ Χ 2,57-2,50μ
0,60μ Χ 2,07-2,00μ
21 Σκάλα πλατφόρμας
22 Πρόβολος για δύο δάπεδα
Πρόβολος για κρεμαστό πλαισιωτό ικρίωμα 0,73

No. Περιγραφή
23 Σκάλα πρόσβασης
0,63μ Χ 3,07-3,00μ
0,63μ Χ 2,57-2,50μ
24 Χειρολισθήρας σκάλας
3,07-3,00μ
2,57-2,50μ
25 Σωλήνας στήριξης με άγκιστρο
2,00μ
1,50μ
1,00μ
0,50μ
26 Κρίκος στήριξης με πλαστικό βύσμα (FISCHER)
27 Ασφάλεια για σύνδεσμο προέκτασης