ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΟΨΕΩΣ

Η Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ κατασκευάζει τις ακόλουθες κατηγορίες μεταλλικών ικριωμάτων όψεως.