ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η Κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΑΤΒΕ διαθέτει προς πώληση ή ενοικίαση τις ακόλουθες Σκαλωσιές Αλουμινίου.
ΣΚΑΛΟΣΙΑ ΗΟΒΒΙΤ

ΣΚΑΛΩΣΙΑ ΗΟΒΒΙΤ

Μεταλλική Γαλβανισμένη

ΣΚΑΛΩΣΙΑ ALUPONT QUICKLY

ΣΚΑΛΩΣΙΑ ALUPONT QUICKLY